Det virker litt uklart på hva man har rett på av kommunale tjenester etter endt oppfølging i den kommunale rustjenesten.

Det virker som om det er opp til hver enkelt kommune om de tilbyr ettervern dersom du ikke har vært innom spesialisthelsetjenesten først. Ser at noen kommuner bruker lov om individuell plan der ettervern inngår, mens andre kommuner bruker hol § 3-2 pkt 5 om «sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering» om ettervern. Ser også nyheter om at noen kommuner velger å legge ned tilbudet om ettervern.

Har lest noen formuleringer som dette «det er kommunens ansvar å sørge for forsvarlig og tilstrekkelig ettervern ved utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten». Betyr det at man må legges inn for å være sikret ettervern? Når kun oppfølging fra den kommunale rustjenesten for å få hjelp til å bli rusfri er nok anser jeg det for å være unødvendig å måtte legges inn for å ha dette «sikkerhetsnettet».

For å oppsummere: har man rett til ettervern når man ikke har vært i spesialisthelsetjenesten? Og hvor er dette isåfall hjemlet? Er det kommunen som avgjør hvordan dette skal legges opp (som i sosialtjenesten eller rustjenesten)?

Kvinne, 25 år fra Finmark


RUStelefonen svarer:

I helsevesenet regnes rusbehandling og ettervern som to forskjellige ting. Mens spesialisthelsetjenesten, i regi av helseforetakene, har ansvar for rusbehandling, er ansvaret for ettervern kommunalt. Det vil si at når en person ansees som ferdig behandlet av spesialisthelsetjenesten er det kommunen som har ansvar for ettervernet, og det er opp til hver enkelt kommune hvordan de vil forvalte dette ansvaret. Som du skriver vil tilbudet og grunnlaget for å gi tilbud variere mye fra kommune til kommune.

Ettervern er jo så mangt og kan omfatte alt fra; egen bolig, arbeid, utdanning til utdeling av medisiner etc. Ettervern er altså ikke bare en ting (eller en pakke), det er en individuell plan som skal bidra til at personen holder seg rusfri. Men, alle kommuner forplikter seg til å tilby de tjenester som er omfattet av – Lov om kommunale tjenester, i helse og omsorgsloven.  I §3-1 (i samme lov) står det som følger «Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne». Slik vi forstår det er det rettigheter alle kommunes innbyggere har, og reguleres ikke av spesialisthelsetjenesten. Så selv om det er slik at dine behov ikke omfattes av tilbud om ettervern, kan det jo være at de er hjemlet i en annen rettighet.

Det viktige for deg er kanskje å definer for deg selv og hjelpeapparatet hva slags behov du har. Neste skritt er å undersøke om det du trenger er noe du har rett til og/eller noe kommunen kan tilby.

Er du fortsatt i tvil om dine rettigheter og hvor de er hjemlet i kommunen vil du sikkert finne noe informasjon på kommunens hjemmeside, og du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet i Finnmark.