Dere skrev i et svar 3. Desember at det ikke er mulig å få medisinsk cannabis i Norge. Men dette stemmer da ikke:
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/11/25/na-kan-norske-leger-forskrive-cannabis/

Så til spørsmålet: er det noe som tilsier at man er mindre utsatt for de negative effektene av denne urten hvis man bruker den medisinsk? Som kjent blir man typisk avhengig, dum i hodet, urenslig, psykotisk osv.

Hva er forskjellen på medisinsk cannabis og

Mann, 25 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi går ut ifra at du sikter til dette spørsmålet, om cannabis og resept i Norge.

Det nylig oppdaterte regelverket du sikter til, er ikke egentlig en nyhet – det er kun ment som en ny veileder for legene, slik at de lettere skal vite hvordan de går fram i et system som allerede finnes. Hva som virker nytt, er at veilederen i større grad enn tidligere åpner for import av slike legemidler fra utlandet – selv om også dette i prinsippet var mulig tidligere. Overskriften i artikkelen du viser til, «Nå kan norske leger forskrive medisinsk cannabis», blir altså litt misvisende – på samme måte blir vårt utsagn «I Norge er det ikke mulig å skaffe seg cannabis på resept» i overkant sterkt – dette tar vi selvsagt til etterretning.

Det fåtallet av pasienter i Norge som vil få utskrevet medisinsk cannabis, får dette som en form for smertelindring – ikke som en behandling av sine respektive sykdomsbilder. Forskning antyder at cannabis kan være effektivt (eller i det minste symptomlindrende) i behandling av enkelte sykdommer, som f.eks. Parkinsons og grønn stær; men det er altså ikke dette som er bakgrunnen for administrering av medisinsk cannabis i Norge – i det minste ikke per i dag. Medisinsk cannabis vil altså skrives ut til f.eks. MS- eller kreftpasienter med store smerter, der andre behandlingsformer har vært ineffektive.

Så vidt vi er kjent med, er det ingenting som tilsier at aktuelle pasientgrupper er mindre utsatt for mulige negative effekter av cannabis. Dette er nok én av grunnene til at regelverket er såpass strengt som det er. Men det må presiseres at det ikke er slik at en cannabisbruker typisk blir «avhengig», «dum i hodet», «urenslig», «psykotisk» osv.; disse beskrivelsene passer kun til noen ytterst få, og uavhengig av om cannabisen er tilegnet lovlig/medisinsk eller illegalt. Vi anbefaler at du leser Felleskatalogens omtale av Sativex, og avsnittet om bivirkninger, som gir en viss indikasjon på hvilke bivirkninger man kan forvente, samt hvor vanlige de er.

Videre går vi ut ifra at ditt spørsmål «Hva er forskjellen på medisinsk cannabis og» etterlyser en sammenligning mellom medisinsk cannabis, og «vanlig» cannabis som er anskaffet illegalt. Felles for disse to er at begge inneholder virkestoffene THC og CBD. Men i Norge vil medisinsk cannabis være kjemisk fremstilte produkter med et kontrollert innhold av disse virkestoffene, ikke marihuana eller hasj, som man kjøper illegalt og røyker (eller evt. spiser). Dersom det likevel forekommer unntak fra dette, ønsker vi selvsagt å få vite om dette, og tar det til etterretning.

Til slutt vil vi også legge til at det er en forskjell på medisinsk cannabis som er administrert fra en lege i Norge, og på medisinsk cannabis som en pasient lovlig kan medbringe fra utlandet. Sistnevnte tilfelle er også fullt mulig, men der er det et noe annerledes regelverk som gjelder; se Narkotikaforskriften § 19.

Se også denne artikkelen om medisinsk cannabis fra Legemiddelverket, samt selve veilederen for leger.