Søker hjelp til å bli rusfri og få hjelp med angst og andre problemer..
skal sone 5 mnd pga svindel skjedd pga penger til rus.. ingen tidligere dommer…leter etter døgnplass for alternativ soning

Mann, 55 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Du bør da søke § 12-soning, alternativ soning. Ta kontakt med fastlegen din snarest. Dette er enkleste metode (alternativet er NAV/sosialkontor i hjemkommunen din). Kriminalomsorgen kan gi råd om framgangsmåte, men du har ansvar for å fremme søknaden.

Dersom du trenger en oversikt over ulike behandlingssteder, finner du det på Helse Norge sine sider. Du kan snakke med Kriminalomsorgen om hvilke steder som tar i mot § 12-«pasienter».

Her er mer informasjon om § 12-soning

Straffegjennomføringsloven § 12 gir domfelte mulighet til å sone fengselsstraffen i rehabiliteringsinstitusjon, dvs. i behandlings- eller omsorgsinstitusjon. Fengselsstraffen kan helt eller delvis gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon i inntil 12 måneder. Mange innsatte overføres fra fengsel til rehabiliteringsinstitusjon men det er ikke nødvendig å starte straffen i fengsel. Hele straffen kan også gjennomføres i rehabiliteringsinstitusjon.

Med god og tidlig planlegging kan hele eller deler av fengselsstraffen gjennomføres i rehabiliteringsinstitusjon. Planleggingen må gjøres i samarbeid med fastlege eller NAV/sosialkontor i hjemkommunen.

Det er kriminalomsorgen som avgjør søknader om § 12 opphold. Når søknaden sendes kriminalomsorgen, må det vedlegges en bekreftelse på at man har plass på en rehabiliteringsinstitusjon. Kriminalomsorgsregionene kan ikke fatte vedtak om §12 før domfelte har fått en institusjonsplass. Søknader sendes til kriminalomsorgsregionen eller fengselet der man er innkalt til soning