Hei

Har fått ubetinget dom på 24 dager pga promillekjøring.
Har nå fått brev fra kriminalomsorgen om at jeg kan søke om elektronisk kontroll- med fotlenke eller straffegjennomføring i behandlingsinstitusjon. Jeg føler det sistnevnte er mest aktuellt for meg, da jeg ser at jeg har et stort behov for det pga mine alkoholproblemer. Jeg greier ikke å komme meg ut av det på egenhånd. Jeg er bare litt redd jeg ikke skal få det godkjent. Er det vanlig at folk som har rusproblemer får innvilget å gjennomføre straffen i institusjon? For meg blir det mest aktuellt å dra til Vestmo. Det virker som jeg ikke kan søke om begge deler (fotlenke /institusjon) så jeg er litt i villrede på hva jeg skal gjøre. Må sende inn svar veldig raskt. Jeg har vært i kontakt med kriminalomsorgen, men fikk ikke spurt om akkurat dette. Det er nok mest trolig dem jeg må spørre, om jeg kan søke på begge deler. Men hadde vært greit å få vite om dere har noe kjennskap til dette med straff /soning på vestmo, om det er andre som har fått dette innvilget.

Kvinne, 43 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Du har rett i at det er kriminalomsorgen som kan svare best på dette, men vi kan gjengi noe som står i informasjonsbrosjyren til kriminalomsorgen:

Det er kriminalomsorgen som avgjør søknader om § 12 opphold. Når søknaden sendes kriminalomsorgen, må det vedlegges en bekreftelse på at man har plass på en rehabiliteringsinstitusjon. Kriminalomsorgsregionene kan ikke fatte vedtak om §12 før domfelte har fått en institusjonsplass. Søknader sendes til kriminalomsorgsregionen eller fengselet der man er innkalt til soning

Kriminalomsorgen godkjenner bare § 12 opphold når det vurderes som sikkerhetsmessig forsvarlig. I sikkerhetsvurderingen legges det blant annet vekt på hva man er dømt for og om det er risiko for nye straffbare forhold under oppholdet.

Domfelte som ønsker å sone i behandlingsinstitusjon og som ikke har plass i behandlings- eller omsorgsinstitusjon når de innkalles til soning, bør snarest mulig kontakte sin fastlege eller NAV-sosialkontor i hjemkommunen og be om hjelp til å søke om institusjonsplass. Følgende institusjonstyper kan benyttes ved § 12 søknader:

Det vi vet om Vestmo er at det er en del av helseforetaket midt-norge og kan derfor brukes i forbindelse med å sone i behandlingsinstitusjon.  Vi vet ikke noe mer om institusjonen, men har du spørsmål kan du jo ringe til dem på telefon 70 17 13 00.