Hva er tegnene på en alkoholiker? Hvis en person som sjeldent fester, men blir meget full når den personen først fester.. Er dette tegn på alkoholisme?

Kvinne, 33 år 


RUStelefonen svarer:

Vi skiller mellom skadelig bruk og alkoholavhengighet. Alkoholisme er ikke en betegnelse som brukes i helsevesenet og/eller rusomsorgen.

Skadelig bruk kjennetegnes ganske enkelt som bruk som fortsetter på tross av av brukeren selv erkjenner at det fører til skader.

Alkoholavhengighet er en betegnelse som brukes når flere av et sett kriterier er oppfylt.

Se på listen under. Ut fra denne foreligger det avhengighet hvis minst tre av følgende symptomer har vært til stede i løpet av de siste 12 måneder.

• De to første omhandler overveiende fysiologiske forhold:
1. Toleranseøkning
2. Abstinenssymptomer

• De to neste handler om å unnlate å handle i tråd med egen planer og intensjoner:
3. Personen konsumerer mer enn han/hun hadde tenkt
4. Personen har et vedvarende ønske om å slutte og har gjort flere mislykkede forsøk på det

• Det neste handler om at rusbruken er blitt et svært dominerende trekk ved personens liv:
5. Personen bruker svært mye av sin tid til rusmiddelbruk og rusrelatert virksomhet

• De to siste handler om negative sosiale og helsemessige konsekvenser for brukeren:
6. Forbruket har ført til at personen har oppgitt viktige sosiale, yrkesmessige eller fritidsrelaterte aktiviteter
7. Bruken fortsetter bruken på tross av at personen erkjenner at det foreligger betydelige kroppslige og psykiske skadevirkninger

Man kan si at de to første kriteriene er overveiende «fysiske». Vi kan spesifisere fysisk avhengighet ytterligere ved å peke på abstinens-syndromer: Fysisk avhengighet er en tilpasningstilstand som viser seg ved (intense) fysiske forstyrrelser når stoffet ikke lenger tilføres. Disse forstyrrelsene, dvs. avvennings- eller abstinens-syndromene, er karakterisert ved spesifikke symptomer og tegn av psykisk og fysisk natur som er karakteristisk for hver stoffgruppe.

Psykisk avhengighet er en tilstand hvor et stoff forårsaker en følelse av tilfredsstillelse av en psykisk trang som nødvendiggjør periodisk eller kontinuerlig tilførsel av stoff for å gi behag eller for å unngå ubehag. Toleranseøkning er også (overveiende) fysisk. Alkohol har også toleranseøkning – man tåler mer og mer jo mer alkoholisert man er.

Både skadelig bruk og avhengighet tar tid å utvikle og det er vanskelig å stille en «diagnose» på bakgrunn av den informasjonen du har gitt oss. Det du beskriver kan i seg selv ikke kalles verken avhengighet, skadelig bruk eller alkoholisme med mindre det skjer gjentatt og hyppig over tid.