Hvis man blir stoppet på gaten av politiet og dem har mistanke om cannabis. Kan de forlange at du skal ta urinprøve selv om de ikke har sett deg med hasj? Evnt kan jeg nekte på det?

Kvinne, 19 år fra Nord-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Politiet må ha hjemmel i lov hvis de skal kreve prøve av deg. Det betyr at de må ha skjellig grunn til mistanke om at det har vært bruk og at prøven ikke må sees på som et uforholdsmessig inngrep.

Her er paragrafen (fra Straffeprosessloven) som hjemler testing:

§ 157. Den som med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan underkastes kroppslig undersøkelse når det antas å være av betydning for opplysningen av saken og ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep. Det kan tas blodprøve og foretas andre undersøkelser som kan skje uten fare eller betydelig smerte.

Du kan nekte, ja. Politiet kan da velge å ta deg med på stasjonen og vente på vurderingen fra politijuristen som vurderer om det foreligger «skjellig grunn» eller ikke.

Her kan du lese hele paragrafen. Som du ser, det er «skjellig grunn» som er det springende punktet; «skjellig grunn» betyr at politiet vurderer det som mer enn 50 % sannsynlig at du har brukt.