Narkotika

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hvilke skadevirkninger har narkotika? Hvilke lover gjelder for disse stoffene? Hvordan reagerer kroppen på bruk av slike stoffer? Hvor mange i Norge bruker slike stoffer jevnlig? Hilsen to uvitende jenter.
Kvinne, 14 år


Det finnes velkdig mange forskjellige stoffer vi betegner som «narkotika», altså illegale rusmidler. På den såkalte «narkotikalisten» er alle disse stoffene listet opp. De ulike stoffene er veldig forskjellige og har har ulike virkninger og skadevirkninger. Man kan dele de illegale stoffene inn i tre hovedgrupper: stimulerende, dempende og hallusinogene. Stimulerende stoffer er f.eks. amfetamin, kokain og khat. Dempende stoffer er morfin og andre opiater, f.eks. heroin, benzodiazepiner (f.eks. Valium og liknende piller), GHB. Alkohol regnes forøvring også som et dempende stoff (men det er ikke et illegalt stoff). Hallusinogene stoffer er f.eks. LSD og fleinsopp. Når det gjelder skadevirkniger og hvordan kroppen reagerer på de ulike stoffene, kan dere lese om dette i våre brosjyrer om narkotiske stoffer og på sidene Fakta om ulike rusmidler. Der finner dere lenker til masse informasjon, både om generelle skadevirkninger og om hvordan stoffene virker i hjernen.

Bruk av narkotika medfører brudd på legemiddelloven. Legemiddelloven § 24 sier at det er ulovlig både å besitte og bruke narkotika. Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler. Det vanlige er å ilegge et forelegg (bot), hvor størrelsen på boten er avhengig av type og mengde stoff. I slike saker velger politiet noen ganger å tilby påtaleunnlatelse. (f.eks. ved en såkalt «ruskontrakt»).

Når det gjelder kjøp og salg, er det straffeloven som regulerer dette. Her er utdrag fra Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). § 162 («narkotikaloven»): «Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år. Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter. Gjelder overtredelsen et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes. Uaktsom narkotikaforbrytelse straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Medvirkning til narkotikaforbrytelse straffes som bestemt ellers i denne paragraf. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraff».  Dette sitatet er hentet fra www.lovdata.no, dere kan lese mer der. Dere kan også lese om narkotikaforbrytelser her. 

Vi har ikke noen fullstendig oversikt over hvor mange som bruker ulike stoffer jevnlig. Det kommer jo også an på hva dere mener med «jevnlig». Dere finner en ganske grei oversikt i artikkelen Alkohol og andre rusmidler i Norge – Folkehelserapporten 2014 (Folkehelseinstituttet).

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.