Hei! Jeg ønsker å innføre student»dopet»/Våkenhetsmedikamentet kjent som Modafinil (også kjent som Modalert eller Provigil) pga nattskiftarbeid. Dette er ulovlig (etter den researchen jeg har gjort) og derfor lurer jeg på konsekvensene. Det er til privat bruk sendt fra India til min private adresse. Vil prøve med 10piller ala 200mg = 2g. 25$/150NOK. Jeg har plettfritt rulleblad og ingen rushistorie over hode. Hva er de rettslige konsekvensene både ved worst case, mest sannsynlig og best case scenario hvis jeg blir tatt? og hva er sjansen for at jeg blir tatt/det plukket opp i tollen?
Mann, 22 år fra Oslo


Modafinil står oppført på legemiddellisten, det vil si at det i Norge klassifiseres som et legemiddel. Når det gjelder import av legemidler til Norge er det tillatt hvis følgende betingelser er oppfylt:

Du planlegger å importere fra land utenfor EØS, noe du som privatperson ikke har lovlig adgang til. Hva som skjer hvis du likevel gjør der er vanskelig å si. Tollvesenet er svært oppmerksom på forsendelser som kan synes å inneholde legemidler/narkotika, og det er en relativ stor sjanse for at de vil stoppe din pakke. Inndragning av ulovlig innførte legemidler er det i dag bare politi og påtalemyndighet som har hjemmel til. Følgelig er det nødvendig for tollmyndighetene å politianmelde dersom de vil beslaglegge legemidlene. Beslaglagte legemidler blir overgitt til politiet ved anmeldelse, slik at påtalemyndigheten kan beslutte inndragning etter de alminnelige straffebestemmelsene. Dermed er det opp til politiet om de vil forfølge saken eller ikke. Dette er som regel avhengig av hvilket legemiddel det er snakk om, og mengde. Dermed vil «best case scenario» for deg være at pakken blir stoppet uten at det medfører andre konsekvenser for deg enn at du ikke får varen du har bestillt. «Worst case scenario» vil kanskje være at politiet velger å følge opp saken. I så fall vil politiet kontakte deg, og du må forklare hvorfor noen har sendt en pakke til deg med legemidler som du ikke har lov til å importere. Strafferammen for ulovlig import av legemidler beskrives i legemiddellovens § 3.5: «Forsettelig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i legemiddelloven, eller forskrifter, forbud eller påbud som er gitt med hjemmel i loven, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder, eller med begge deler.»

Ulovlig privatimport av legemidler vil innebære brudd på forskrifter gitt med hjemmel i legemiddelloven. Forholdet kan følgelig straffes med hjemmel i legemiddelloven § 31. Straffeforfølgning er imidlertid ressurskrevende, og det vil således bare være de mer alvorlige tilfellene som vil prioriteres med sikte på straffeforfølgelse.