Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Tvangsinnleggelse

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Storesøsteren min på snart 25 år er virkelig ute å kjøre nå,… Hun har i en god periode nå vært avhengig av heroin. De eneste gangene vi ser henne nå er når hun kommer hjem for å sove av seg rusen.. Hun ser ikke ut nå, det er bare bein igjen på kroppen hennes og hun klarer knapt å holde sitt eget hode oppe!! Nå har vi ikke sett henne på 4 dager og de narkisvennene hennes driver å lusker rundt huset til mamma, der min 15 årige lillebror er!!! De leter etter søsteren min, og kunne etter hvert fortelle at de tok ghb for 3 dager siden, og ingen hadde sett henne etter det. Jeg er redd for henne, jeg vet på dette tidspunkt ikke om hun lever eller ikke, men nå er det nok! Er det et sted i Oslo/Akershus vi i familien kan få tvangsinnlagt henne? Hun er en fare for seg selv og sine omgivelser! Jeg vil ikke miste storesøsteren min….. -bekymret lillesøster
Kvinne, 23 år fra Akershus

Vi skjønner godt at du er bekymret for søsteren din og at du ønsker at hun skal få hjelp. Når det gjelder tvangsbehandling av rusmiddelavhengige er ikke det noen vanlig metode i Norge, en av grunnene til det er at det ikke finnes noen dokumentasjon på at denne typen behandling fungerer og derfor har hensynet til enkeltindividets autonomi i stor grad blir vektlagt i rusomsorgen. Helse- og omsorgstjenesteloven åpner likevel for at rusmiddelavhengige kan bli innlagt på institusjoner mot sin vilje i enkelte tilfeller, da i henhold til kapittel 10 Tvangstiltak ovenfor rusmiddelavhengige:

«§ 10-1. Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende  Kommunene skal ved melding fra pårørende om omfattende rusmiddelmisbruk foreta de nødvendige undersøkelser i saken, og vurdere om det skal fremmes sak etter §§ 10-2 eller 10-3. Når saken er utredet, skal den pårørende ha tilbakemelding om dette. En persons pårørende etter første ledd er den som er definert som pårørende i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav b.

§ 10-2. Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a fjerde ledd, for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der i opptil tre måneder.
Vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Fylkesnemnda skal samtidig ta stilling til om det skal være adgang til å ta urinprøver av pasienten under institusjonsoppholdet.
Fylkesnemndas vedtak etter første ledd kan bare settes i verk dersom institusjonen faglig og materielt er i stand til å tilby vedkommende tilfredsstillende hjelp sett i forhold til formålet med inntaket i institusjonen. Kommunen kan la være å sette et vedtak i verk om forholdene tilsier det. Er vedtaket ikke satt i verk innen seks uker, faller det bort.
Et midlertidig vedtak etter første ledd kan treffes av kommunen dersom de interesser bestemmelsen skal ivareta kan bli vesentlig skadelidende dersom vedtak ikke treffes og gjennomføres straks. For øvrig gjelder reglene i barnevernloven §§ 7-22 og 7-23. Er det truffet midlertidig vedtak, skal et forslag til endelig vedtak sendes fylkesnemnda innen to uker. Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen denne fristen, faller vedtaket bort.»

I følge denne loven kan du/dere som pårørende melde bekymring til kommunen, dette gjøres som regel hos NAV sosial. De vil så vurdere saken og eventuelt fatte vedtak / be fylkeskommunen fatte vedtak om behandling uten samtykke. Problem som kan oppstå er at kommunen ikke har tilgjengelig plass på egnet institusjon når vedtaket fattes, da kan hele vedtaket bortfalle og resultatet blir da at det egentlig ikke skjer noe mer. Vi vil anbefale deg å kontake kommunen søsteren din bor i, og spørre dem om hvilke rutiner de har på bruk av tvang for rusmiddelavhengige.

Hvis dere ikke kommer noen vei med dette tenker vi at det er viktig at dere som pårørende klarer å ta vare på dere selv i den vanskelige situasjonen dere er i. Mange pårørende opplever det som godt å få snakke med andre som er i samme situasjon som dem, det kan de gjøre ved f.eks å ta kontakt med landsforbundet mot stoffmisbruk. Dere kan selvfølgelig også kontakte oss for en prat, vi har åpent hver dag 11-19, og chatten vår er åpen på hverdager 14-17.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.