paragraf_litenHva er straffereaksjonen for å ta med seg svært høy alkoholholdig drikke over grensen?

Kvinne, 18 år fra Sør-Trøndelag

Det kommer helt an på hvor mye det er snakk om. Hva reaksjonen blir i hvert enkelt tilfelle kan vi ikke svare på, men vi kan si noe om strafferammene for innførsel.

Utdrag fra Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven):

§ 10-1. Alminnelige bestemmelser om straff.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Dersom overtredelsen er særlig grov, er straffen bøter eller fengsel inntil 2 år. Ved avgjørelsen legges vekt på om overtredelsen har stort omfang eller om det foreligger andre omstendigheter av særlig skjerpende art.

Ved overtredelse av § 2-1 (innførsel) som gjelder et meget betydelig kvantum alkoholholdig drikk, kan fengsel inntil 6 år anvendes.

Legg igjen en kommentar