rustlf-logo 75x67Hva skjer om man kjøper tobakk til mindreårige? Gjelder samme straffen som for kjøp av alkohol til mindreårige?
Mann, år fra Rogaland

I Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) står det:

§ 11. Aldersgrenser
Det er forbudt å selge eller overlate tobakksvarer eller imitasjoner som kan oppfordre til bruk av slike varer, til personer under 18 år.

§ 19. Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forbud eller påbud gitt i eller i medhold av denne lov straffes med bøter. Medvirkning straffes på samme måte. Forsøk straffes som fullbyrdet forseelse.

Du kan lese hele loven her. Vil du sammenlikne strafferammene med alkohol, finner du Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) her.

Legg igjen en kommentar