Kan dere forklare forskjellen på helsedirektoratet og sosial og helse departementet, og etaten og hva har de med rus å gjøre…?
 Kvinne fra Oppland

Slik ser den utøvende statsmakt ut:

Kongehuset, Regjeringen, Departementene, Direktorat og tilsyn, Ombud utnevnt av regjeringen.

Vi har forskjellige FORVALTNINGSNIVÅER i Norge, statlige og kommunale. Helse- og omsorgsdepartementet har flere direktorat under seg, deriblandt Helsedirektoratet. Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som ligger under både Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Direktoratet blir etatsstyrt av Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet skal sikre at vedtatt politikk blir iverksatt på helse- og omsorgsområdet. Det betyr at den ruspolitikken som politikerne har vedtatt, skal Helsedirektoratet sørge for blir iverksatt. Sentrale oppgaver er rusforebyggende arbeid, forvaltning av alkoholloven og å bidra til kvalitetsutvikling i behandlings- og tjenestetilbudet. Direktoratet har også eit «følgje-med-ansvar» i forhold til utviklingen på rusmiddelområdet, og har en sentral rolle i gjennomføringa av Opptrappingsplanen for rusfeltet som ble lansert høsten 2007. Kommunale etater, f.eks rusmiddeletaten, skal sørge for at innbyggere med rusproblemer får et bo-og behandlingstilbud, og evt. andre tiltak som arbeid og aktivitet, og som igjen er i tråd med den ruspolitikken styresmaktene har vedtatt.

Legg igjen en kommentar