Hvem har lov å teste ungdom, alle jævla voksen eller ?                                                                          Mann, 17 fra Nordland.

Rustesting i skolen – en frivillig sak!
(05.06.2008) Astrid Flesland  
Datatilsynet har over tid mottatt en rekke spørsmål knyttet til rustesting av elever i grunnskole og videregående skole. Spørsmålene knytter seg blant annet til lovligheten av at skoler gjennomfører rustesting. Datatilsynet gjennomførte i 2006 tilsyn med flere friskoler, og avdekket at mange av skolene gjennomføret rustester av elevene. For å få klarhet i hvilke lovhjemler som eventuelt fantes for slik testing henvendte Datatilsynet seg til Utdanningsdirektoratet. Der fikk vi bekreftet at det ikke forelå noen hjemmel i Friskoleloven for dette. Utdanningsdirektoratet uttalte i sitt svar at ” Hvis en elev er synlig beruset i skoletiden eller ruser seg i skoletiden må skolen anvende de sanksjonsmulighetene som fremkommer av ordensreglementet. Dersom skolene skulle ønske å teste elever i skoletiden må dette i så fall gjøres på frivillig basis, i tråd med avtalerettslige prinsipper og i samsvar med regelverk knyttet til selve testgjennomføringen.”Den siste tiden har spørsmålene blusset opp på ny, som følge av et oppslag i Telemarksavisa 28. mai 2008 om at elever ved Skogmo Videregående skole kunne bli avkrevd en urinprøve for at skolen skulle gjennomføre rustest. Som følge av dette stilte Odd Einar Dørum (V) spørsmål i Stortingest spørretime til helse- og omsorgsministeren om hvilke rutiner som foreligger for den enkelte skole til å finne løsninger rundt urinprøvetakning avrusmiddelbrukere. Helse- og omsorgsministeren var uvanlig klar i sitt svar. Hun uttalt at opplæringsloven ikke inneholder hjemler eller på annen måte regulerer rustesting av skoleelever og at skolen ikke kan kreve at elever blir rustestet. Hun påpekte at testing av elever eventuelt må foregå på frivillig basis, og at det må foreligge et frivillig og informert samtykke fra eleven som omfatter alle sider av testopplegget. Hun oppsummerer på denne  måten: ”Jeg vil avslutningsvis understreke at et fravær av samtykke til rustesting ikke kan medføre at eleven blir behandlet som om en eventuell mistanke om rusmisbruk er bekreftet eller styrket. Det betyr at det heller ikke kan være forbundet med noen form for sanksjoner å motsette seg testing.”  

Legg igjen en kommentar