Jeg skriver en oppgave om ANT på skolen, og jeg lurer på hva regler og straffer vi har for ulovlig salg av alkohol, narkotika og tobakk? Er det større straff for salg til mindreårige?
Gutt, 15 år fra Hordaland.

Aldersgrensen for kjøp av øl, vin og tobakk er 18 år i Norge, mens aldersgrensen for kjøp av brennevin er 20 år. Ulovlig salg av alkohol og tobakk blir altså å selge dette til personer som er under aldersgrensen (jamfør § 1-5 i alkoholloven og § 5 i tobakkloven). Straffen for dette er bøter eller fengsel inntil 6 måneder (jamfør § 10-1 i alkoholloven og § 10 i tobakkloven).

Når det gjelder narkotika står det å lese i § 162 i straffeloven: ”Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år. Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter. Gjelder overtredelsen et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.” Her kan det tenkes at man reagerer med strengere straffer om det selges til mindreårige, men dette står ikke spesielt nevnt i loven.

Legg igjen en kommentar