Prosjektet Gatejuristen er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og Fransiskushjelpen. Tema for prosjektet er rettssikkerhet for folk med rusproblemer. Det hjelper ikke å ha rettigheter, hvis man ikke får dem oppfylt i praksis.

 

Gatejuristen arbeider med oppsøkende juridisk bistand på gateplan i Oslo, men får også mange henvendelser fra folk som bor andre steder i Norge og som trenger rettshjelp for å få det de har rett til. Målgruppen er særlig de som har tunge rusproblemer, men vi tar også imot saker for folk som har hatt tunge rusproblemer tidligere, og som nå er rusfrie.

Frivillige jurister og advokater arbeider med saker for den enkelte klient. Rettshjelpen man får hos oss gis på omtrent samme måte som på et advokatkontor – bortsett fra at bistanden er gratis for klienten.

I tillegg til å gi rettshjelp til enkeltpersoner, arbeider Gatejuristen med undersøkelser av de behov for rettshjelp folk med rusproblemer har, og om det offentliges praktisering av de reglene og rettighetene som gjelder i dag. Vi holder også en del kurs og foredrag for å heve kompetansen hos ansatte i hjelpeapparatet, skolerer våre egne «omsorgsjurister» og driver rettspolitisk arbeid rettet mot myndighetene for å endre regelverket når det trengs.