Jeg holder på med et alkohol- og rusprosjekt på skolen, og jeg lurer på straffen for å selge dop og alkohol til mindreårige?
Jente, 13 år fra Oslo.

Man kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder hvis man selger, skjenker eller gir alkohol til mindreårige. Man kan straffes med bøter eller med fengsel inntil 2 år for salg av narkotika.

Utdrag fra alkoholloven:
§ 1-5. Aldersgrense 
Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer må ikke skje til noen som er under 20 år. 
Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent må ikke skje til noen som er under 18 år.
§ 10-1. Alminnelige bestemmelser om straff       
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Utdrag frå straffeloven § 162:
Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år. 
Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter.

Legg igjen en kommentar