Jeg går på HiST i Trondheim. Akkurat nå så holder vi på med ett prosjekt i norsken som handler om rus. Jeg skal skrive en side eller to om behandlingsmetoder. Etter hva jeg har lest så deles det inn i 5 forskjellige behandlingsmetoder: Avrusning, poliklinisk behandling, kortids døgnbehandling, langtids døgnbehandling og legemiddel- assistert rehabilitering. Jeg syntes det var litt vanskelig å finne stoff om dette fordi på de fleste sider så står det hvilke behandlings- metoder de har, men ikke hva de omhandler. Så jeg lurte på om De hadde noe informasjon på dette. Evt. si kort om hver enkel post. Hvem det er for. hva som gjøres, hvordan programmet er osv. En annen ting jeg lurer litt på er hva poliklinisk behandling er? På forhånd takk.
Gutt, 23 år fra Sør-Trøndelag.

Slik jeg forstår spørsmålet ditt er du ute etter informasjon om ulike nivåer i behandlingen av rusmiddelbrukere, og ikke om behandlingsmetoder. De forskjellige tiltakene innen ett nivå kan benytte forskjellige behandlingsmetoder. For eksempel kan de ulike kort- eller langtidstiltakene legge forskjellige metoder til grunn for sin behandlingsprofil (eksempler på slike metoder kan være Minnesotamodellen/          12-trinnsprogrammet, strukturert terapeutisk samfunn, endringsfokusert rådgivning og sosiallæringsteori).

Nedenfor følger en kort orientering om de behandlingstiltakene du ønsker informasjon om:

Avrusning/akuttinstitusjon
Akuttilbud som tar sikte på å få pasienten avruset (abstinensfri). Dette kan gjøres både med og uten hjelp av medikamenter. Kort behandlingsvarighet, gjerne maksimalt én måned. Etter avrusing er det hensiktsmessig at pasienten videreformidles til det øvrige hjelpeapparatet.

Poliklinisk behandling
Behandling/oppfølging uten at pasienten er innlagt. Dvs. at pasienten drar hjem etter behandlingen og kommer tilbake hvis flere behandlinger er nødvendig. Ofte vil det dreie seg om ulike former for samtaleterapi.

Korttids- og landtids døgnbehandling
Behandling hvor pasienten bor på behandlingsinstitusjonen. Behandlingen defineres som korttids når det dreier seg om behandling under seks måneder. Landtids døgnbehandling kan gjerne strekke seg over flere år.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Tilbud om substitusjonsbehandling med Metadon eller Subutex (buprenorfin) for pasienter med langvarig, opiatdominert misbruk (som regel heroin). Ordningen omfatter mer enn ren substitusjonsbehandling, da rehabiliterende tiltak ut over medisinering så langt også har hatt en sentral plass.

Mer informasjon om behandling av rusmiddelavhengighet finner du på Sosial- og helsedirektoratets sider. På Rustiltak.no vil du finne en landsdekkende oversikt over tiltak for rusmiddelmisbrukere, som innholder en utfyllende presentasjon av hvert enkelt tiltak.

Legg igjen en kommentar