Vallergan

Vallergan er et antihistamin, det vil si en allergimedisin, som inneholder alimemazin. En bivirkning ved bruk av Vallergan er trøtthet, og det er denne bivirkningen man benytter seg av når den skrives ut som sovemedisin.

Hva er Vallergan?

Vallergan er et legemiddel innen gruppen antihistaminer, og markedsføres i form av tabletter eller mikstur. Vallergan har en søvninduserende effekt og virker sløvende. Virkestoffet i Vallergan heter alimemazin.

Ettersom Vallergan kan virke sløvende har det også et visst misbrukspotensiale som rusmiddel, og kan forsterke virkningen av andre sløvende rusmidler.

 

 

Vallergan og rus – virkninger

Vallergan brukes først og fremst som et legemiddel mot forbigående og kortvarige søvnvansker og -forstyrrelser. Det benyttes også mot søvnvansker og uro under en avvenningsfase fra alkohol og/eller andre rusmidler. I tillegg kan Vallergan brukes mot allergiske plager, hovedsakelig mot kløe ved ulike dermatologiske plager. Vanlige virkninger er avslappethet, trøtthet og sløvhet. Reaksjonsevnen svekkes.

Store doser Vallergan gir rusvirkning. Dersom du ikke bruker Vallergan regelmessig, vil også lavere doser kunne gi rusvirkning. Dersom dosene er svært høye kan det føre til at du blir svært trøtt og sløv.

Jo større dose du har tatt av Vallergan, jo større er risikoen for uønskede bivirkninger. Blanding med andre rusgivende stoffer kan være risikabelt. Du kan lese mer om dette nedenfor.

 

 

Dosering og overdose

Dosering og bruk av Vallergan bør kun skje i samråd med lege. Det kan være behov for å tilpasse dosering til din situasjon og helsetilstand

Vanlig dosering av Vallergan (voksne) er 1-3 tabletter á 10 mg. eller 2,5-5 ml. mikstur ½ -1 time før du skal legge deg. Dersom Vallergan brukes under en avvenningsfase fra alkohol og/eller andre rusmidler kan dosen økes til 4-8 tabletter á 10 mg. eller 8-16 ml. mikstur – med godkjenning fra lege.

Dersom Vallergan brukes mot allergiplager (voksne), vil vanlig dosering være 1 tablett á 10 mg. eller 2 ml. mikstur 3-4 ganger daglig.

Vallergan regnes som forholdsvis lite overdosefarlig dersom du ikke blander med andre rus- eller legemidler. Unntaket fra dette vil være svært store mengder Vallergan. Overdosering av Vallergan er normalt ikke livstruende med mindre den er kombinert med andre dempende stoffer, for eksempel alkohol.

 

 

Bivirkninger og avhengighet

Følgende bivirkninger gjelder når Vallergan er tatt uten å blande med andre rusgivende stoffer eller legemidler. Blandingsbruk kan gi alvorlige bivirkninger.

 

Bivirkninger

Vanlige bivirkninger inkluderer døsighet/trøtthet; svimmelhet; munntørrhet; lett hodepine.

Mindre vanlige og sjeldne bivirkninger inkluderer forstoppelse, rastløshet og blodtrykksfall.

 

Avhengighet

Vallergan er ikke veldig vanedannende sammenlignet med enkelte andre sovemedisiner, men regelmessig bruk vil i noen tilfeller likevel kunne medføre en viss grad av avhengighet. Du bør derfor unngå i bruke Vallergan i lengre tid enn nødvendig. Snakk alltid med legen om anbefalt varighet av behandling.

 

 

Blod-, spytt- og urinprøver

Vallergan/alimemazin inngår ikke i vanlige rustester. Det vil likevel i prinsippet være mulig å teste for dette spesifikt, ved mistanke om misbruk.

 

 

Bilkjøring og helsekrav til førerkort

Bruk av Vallergan mot søvnvansker er forenlig med helsekravene til å inneha førerkort, sett at du oppfyller visse kriterier;

– Du bruker maksimalt 30 mg. per døgn, og er tilvendt dosen
– Du venter minimum 8 timer mellom inntak og bilkjøring
– Du får Vallergan på resept fra lege
– Du ikke bruker noen andre legemidler opplistet i Forskrift om Førerkort § 36. I så fall vil maksimale tillatte døgndose halveres, for begge legemidlene. Ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i § 36, er ikke helsekrav til førerkort oppfylt.

Men: sjåfører av førerkortklasse C og D vil ikke oppfylle helsekravene til førerkort ved bruk av Vallergan.

 

 

Vallergan og alkohol

Blanding av Vallergan med alkohol eller andre dempende stoffer øker risikoen for at du blir fortere og mer påvirket enn du blir ellers. Du kan oppleve å bli svært søvnig. Overdosefaren øker også vesentlig dersom du blander Vallergan med alkohol eller andre dempende stoffer/legemidler.

I tillegg kan bruk av alkohol påvirke behandlingen av tilstanden du i utgangspunktet medisineres mot. Snakk med legen om dette.

 

Vallergan og lovgivning

Alimemazin (virkestoffet i Vallergan) er et reseptpliktig legemiddel.

Skal du ut og reise er det derfor viktig at du har papirer på at det er dine medisiner. Snakk med legen din før du evt. skal utenlands.